Terms of Use

REGISTRAČNÉ PODMIENKY

Nasledujúci text je " zmluvným dojednaním ", ktorého odsúhlasením sa užívateľ nižšie uvedených služieb (ďalej len " Používateľ " či " ) zaväzuje dodržiavať nižšie uvedené pravidlá (ďalej len Zmluvné podmienky). V prípade porušenia Zmluvných dojednaní ktorýmkoľvek Používateľom nižšie uvedených služieb môže prevádzkovateľ uzavretej komunitnej siete – Reset OZ Pán Občan (ďalej len Prevádzkovateľ) uplatniť opatrenia obsiahnuté v týchto Zmluvných dojednaniach.

PRAVIDLA UŽÍVANIA SLUŽBY

 1. Služba slúži k diskutovaniu jednotlivých Užívateľov, k zanechávaniu verejných správ, noviniek, k zoznamovaniu, chatovaniu, prezentovaniu svojich názor, zverejňovaniu podujatí a iné. Služba ďalej slúži na kladenie otázok na zodpovedné osoby Prevádzkovateľa. Služba slúži tiež k účasti v internetových aukciách, súťažiach a odoberaniu emailových spravodajcov. 
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo niektoré Služby upraviť ďalším zmluvným dojednaním, ktoré je nezávislé na tejto zmluvnej dohode.
 3. Užívateľ môže Službu používať iba k aktivitám, ktoré sú v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej Republiky a najmä nie sú v rozpore s Listinou základných práv a slobôd. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek zamedziť ktorémukoľvek Užívateľovi prístup do diskusných častí svojich webu a odstrániť ktorékoľvek správy ktoréhokoľvek Užívateľa zanechané v rámci chatu a noviniek, či iných častí webu v prípade, že porušuje tieto Zmluvné podmienky.
 4. Služba nie je určená na zverejnenie ponúk komerčného charakteru.
 5. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody, ktoré môžu Používateľovi vzniknúť využívaním alebo naopak nevyužívaním Služby, jej funkčnosťou či zastavením. Užívateľ využíva Služby webu na vlastné riziko a pri využívaní služby musí brať zreteľ na riziko, ktoré takáto činnosť v prostredí siete Internet prináša.
 6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu tohto Zmluvného dojednania, zmenu užitia ktorejkoľvek z vyššie zmienených služieb, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.
 7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje možnosť kedykoľvek poskytovanie Služby prerušiť alebo zastaviť.
 8. V prípade niektorých častí služby môže byť Užívateľ požiadaný o oznámenie podrobných identifikačných údajov pre autorizáciu prístupu k časti služby. Tieto údaje sú využité iba pre autorizáciu a autentifikáciu Užívateľa a Užívateľ je povinný ich oznámiť úplne a pravdivo. V prípade oznámení neúplných alebo nesprávnych údajov môže byť využitie časti alebo celej Služby Užívateľovi odopreté.
 9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozastaviť možnosť využívania služby pre ktoréhokoľvek Užívateľa v prípade, že Používateľ svojím správaním poškodzuje iného Užívateľa, chová sa v rozpore s dobrými mravmi alebo poškodzuje záujmy Prevádzkovateľa, či ktoréhokoľvek iného subjektu.
 10. Užívateľ dáva súhlas Prevádzkovateľovi k poskytovaniu informácií a noviniek OZ Pán Občan a CELOSLOVENSKÉHO OBČIANSKEHO SNEMU, ktoré mu budú po dobu platnej registrácie doručované.
 11. Užívateľ má možnosť si úhradou registračného poplatku 12€/rok aktivovať Prémium registráciu. Po aktivácii profi registrácie má Používateľ prístup k rozšíreným službám. Profi registrácia je vždy aktivovaná pre jedno užívateľské meno a nie je možné ju deaktivovať. Platbu za aktiváciu nie je možné žiadať naspäť. Prevádzkovateľ sa zaväzuje zaslať Užívateľovi na požiadanie daňový doklad v elektronickej podobe za prijatú platbu.
 12. Užívateľ registráciou dáva Prevádzkovateľovi súhlas so zverejním svojich osobných údajov.
 13. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných údajov, ktoré si dobrovoľne Užívateľ zverejnil na webovom portály. 
 14. Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť 22. 02. 2022 a platia do odvolania.